Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KAMU SERMAYELİ İŞLETMELER İÇİN KURUMSAL YÖNETİŞİM

 

Kamu Sermayeli İşletmeler , ülkemiz ve diğer birçok ülkede ekonomik ve sosyal olarak önemli bir role sahiptir. Kamunun hem ekonomik bir aktör olarak piyasalarda yer aldığı, hem de düzenleyici ve uygulayıcı olarak piyasaları şekillendirdiği düşünülürse, KSİ’lerin ekonomi üzerindeki etkilerinin büyüklüğü görülecektir. Bu açıdan bakıldığında, kamu politikalarında, kamunun tüm ticari faaliyetlerinde ve KSİ’lerde iyi yönetişim uygulamaları, ulusal ve uluslararası düzeyde piyasanın adil ve rekabetçi olması açısından kritik önem taşımaktadır. 

Orijinali İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan “OECD Guidelines on Corporate Governance of State – Owned Enterprises, 2015 Edition” Rehberi’nin Türkçe çevirisi olan “Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Kurumsal Yönetişim” yayınımız; yukarıdaki konular ışığında, son on yılda yaşanmış deneyimlerden yola çıkılarak, kamunun içinde yer aldığı kurumların iyi yönetişimi konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Rehber, KSİ’lerin kendi ülke özelliklerini de dikkate alarak, uluslararası arenada kabul görmüş “şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk” standartlarına sadık kalarak iyi yönetişim uygulama önerileri içermektedir.

Yayınlanma Tarihi: Mart 2016

Bu çalışma TKYD iş birliğiyle yayınlanmaktadır.