• Bültenimize Kaydolun

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Çalıştayı

2 Mart 2019 tarihinde TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu ile işbirliği içinde Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri tarafından Sosyal Duygusal Beceriler Çalıştayı gerçekleştirildi.

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Çalıştayı

İstanbul, 2 Mart 2019

TÜSİAD için Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri tarafından hazırlanmış olan raporun kısa bir sunusu ile açılan çalıştayda sosyal duygusal becerilerin teorik ve kavramsal çerçevesi çizildi. Dünyada ve Türkiye’de sosyal duygusal beceriler konusunda hangi faaliyetlerin yürütüldüğü ele alındı, bunun yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve iş çevresinden İK yöneticileriyle yürütülmüş olan üç ayrı odak grup çalışmasının çıktıları paylaşıldı. Tartışılan konularda, katılımcılar önce karma gruplarda (özel sektör-kamu-STK-akademi karışık olarak), sonrasında ise konu/kurum özelinde homojen gruplarda uygulamaya yönelik beyin fırtınası yapmak üzere bir araya getirildiler. Katılımcılara, Çalıştaydan elde edilecek çıktıların yazılan rapora ekleneceği bilgisi verildi. 

Çalıştaydan çıkan öneriler raporda geliştirilen önerileri neredeyse bire bir destekleyici nitelikte olup aşağıda özetlenmektedir.

1. Kolektif etki ve sinerji yaratmak amacıyla MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, üniversiteler, okullar, STKlar, belediyeler, halk eğitim merkezleri, iş dünyası gibi bir çok paydaşın bir araya geldiği bir “Çatı Platform” oluşturulması,
2. Hedef kitlenin tüm toplum olduğu, okul ve ailenin temel alındığı SDÖ Eğitim Seferberliğine başlanması, 3. SDÖ ile ilgili tüm içeriğin “Çocuk Hakları” temelinde oluşturulması,
4. Erken çocukluktan başlayarak ve yaşam boyu eğitim ilkesini temel alarak iş ve aile ortamında yaşam kalitesinin arttırılması için SDÖ becerilerine yönelik mevcutta var olan, etkililiği kanıtlanmış programların uygulamaya geçmesi,
5. SDÖ becerilerinin örgün ve yaygın eğitim müfredatına, okulların günlük işleyişlerine, ders materyal ve malzemelerine nüfuz etmesi sağlanarak olumlu bir okul iklimi oluşturulması,
6. Genel olarak üniversitelerin tüm bölümlerinde, özel olarak öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde SDÖ derslerine yer verilmesi; sosyal sorumluluk ve topluma hizmet derslerinin kapsamının genişletilmesi. SDÖ içeriğine yer veren yüksek lisans ve doktora programlarının, özellikle TÜBİTAK kapsamında öncelikli alanlar altında desteklenmesi,
7. Hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin SDÖ becerilerinin geliştirilmesi; farklı program ve yöntemlerden faydalanarak (örn. dijital ortamda e-öğrenme programı) öğretmen gelişiminin sağlanması ve bu çalışmaların yaygınlaştırılması,
8. İş hayatında SDÖ becerilerinin önemi düşünüldüğünde yetişkin eğitimine yönelik olarak İŞKUR, halk eğitim merkezleri, toplum merkezleri ve belediyelere bağlı çocuk ve gençlik merkezlerinde SDÖ eğitimleri verilmesi,
9. Kaynakların sınırlı olduğu köylerde öğretmen, sağlık personeli, muhtar ve resmi din görevlilerinin SDÖ konularında bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılması,
10. Görsel ve yazılı medya, sosyal paylaşım platformları, filmler, çizgi filmler, diziler, kamu spotları, kadın programları ve açık oturumlarda SDÖ konularına hassasiyet gösterilmesi için bu alandaki paydaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması,
11. Çevre koruma, toplumsal cinsiyet, farklılıklara saygı, empati konularına hassasiyet gösteren, çocuk ve gençlerin beğeneceği ve heyecan duyacakları bir bilgisayar oyununun geliştirilmesi.