• Bültenimize Kaydolun

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası - ELoGE Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ediyor. 2022 yılında Türkiye'de ilk kez iki belediye markayı kullanma hakkı elde etmişti. 2023 başvuruları devam ederken belediyelerin davetiyle tanıtım toplantıları düzenledik.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) Bilgilendirme Toplantıları

Ankara, Eskişehir, Gebze, 9 – 17 Ekim 2023

Ankara, Eskişehir ve Gebze Belediyelerinde düzenlenen tanıtım toplantılarında belediyelerde iyi yönetişim kültürünün ne anlama geldiği ve önemi ele alındı. İyi yönetişim ilkeleri ile mevzuat ve kurumsal mekanizmaların ilişkisi değerlendirildi. Belediyelerde iyi yönetişimin güçlendirilmesi için temel yol ve yöntemler paylaşıldı. Ayrıca, katılımcılara Avrupa Konseyi’nin iyi yönetişim standartını yansıtan Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası hakkında bilgi verildi.

2022 yılında yayınladığımız Entegre Belediye Yönetişim Modeli© , belediyelere Avrupa Yönetişim Mükemmelliği yolculuğunda rehberlik ediyor. 

ELoGE tanıtım toplantıları serisinin tarihleri şu şekilde:

  • 9 Ekim 2023 - Gebze Belediyesi
  • 10 Ekim 2023 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
  • 17 Ekim 2023 - Ankara Büyükşehir Belediyesi

ELoGE Nedir?

ELoGE ilkeleri ve göstergeleri farklı ülkelerde uygulanabilmesi açısından esnek bir yerel iyi yönetişim çerçevesi sunuyor. ELoGE belediyelerde entegre yönetişim anlayışını tesis etmeyi, işlevsel ve sürekli kılmayı hedefliyor.

ELoGE, yerel yönetimlerin iyi yönetişim konusunda farkındalıklarını artırmak, yönetişim kalitesinin standartlarını oluşturmak ve yaymak amacıyla Avrupa Konseyi tarafından geliştirildi. Marka, Avrupa Konseyi’nin Avrupa Demokrasi ve Yönetişim Komitesi’ne bağlı standart ve araçlar geliştiren, iyi uygulamaları yaygınlaştıran İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi (CEGG) tarafından yürütülmektedir. İlk kez 2007 yılında Valencia Deklarasyonu ile iyi yönetişimin bütün kamu kurumlarında bir gereklilik olduğu gündeme getirildi. ELoGE ise Yerel Düzeyde Yenilikçilik ve İyi Yönetişim Stratejisi’nin bir aracı olarak kullanıma sunuldu. Söz konusu strateji, aynı zamanda bölgesel ve merkezi yönetimlerin de bu yaklaşımı uygulamasına imkân tanımaktadır.

İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi, iyi yönetişim alanında politika tavsiyesi, bağımsız değerlendirme, kapasite geliştirme araçları ve uzman ağı yöntemleri yoluyla iyi yönetişimi yaymak ve geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. CEGG ayrıca demokratik yönetişim reformlarını desteklemek için demokratik katılım, etkin insan kaynakları yönetimi, kurumsal kapasite ve kaliteli kamu hizmetleri, sağlam mali yönetim ve bölgesel ve sınır ötesi iş birliği olmak üzere toplam 5 alanda 25 kapasite geliştirme ve eğitim aracından oluşan bir öğrenme havuzuna sahip. 

Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarını 12 iyi yönetişim ilkesi temelinde değerlendiren ELoGE, 2022 yılı itibariyle Avrupa Konseyi’ne üye 46 ülkeden 23’ünde yürütülüyor. Marka çalışması yürütülen yerel yönetimlerin elde ettikleri deneyimler, İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi’nin iyi uygulama platformunda paylaşılarak belediyeler arası öğrenme süreci de destekleniyor. 

ELoGE Faydaları Nelerdir?

ELoGE temel olarak yerel yönetimlerde iyi ve demokratik yönetişimin bir standart haline gelmesini sağlıyor. Marka alan veya marka yolculuğuna başlayan yerel yönetimler, iyi yönetişim alanında gelişim adımları atıyorlar. Bu çalışmalar bir yandan yerel yönetimlerin kurumsallaşmasına katkı sağlarken diğer taraftan karar alma, kaynak kullanma ve hizmet sunum süreçlerinin kalitesinde fark edilir fayda yaratıyor. Ortaya çıkan faydalar hem doğrudan vatandaşa yansırken hem de iç paydaşların, yani yerel yönetim çalışanlarının güven ve memnuniyetini artırıyor. Toplumsal güven ortamının sağlanması hem aidiyet hissini ve uyumu artırır hem de iklim değişikliği, yaşlanan nüfus ve dezavantajlı grupların yaşadığı problemler gibi uzun vadeli toplumsal sorunlara çözüm bulunmasına yardımcı olur. Bu sayede vatandaşlar ve yerel yönetimler arasında sağlam ve kapsayıcı etkileşimin oluşması sağlanır. Oluşan etkileşim ortak zorluklara yenilikçi çözümler oluşturmak için birlikte çalışma ortamını sağlar. Ayrıca yerel yönetimlerin, yönetişim açısından güçlü ve zayıf yönlerini ilke temelli bir yaklaşımla tespit etmeleri, onların kurumsal dayanıklılığını artırmakta ve süreçlerin artan kalitesi vatandaşa doğrudan yansımaktadır.

Marka süreci yerel yönetimlerde iyi yönetişim kalite standartlarının kurumsallaşmasına katkı sağlayarak, mevzuat ve kurumsal işleyiş açısından ortaya çıkan riskleri etkin biçimde yönetilmesine olanak tanır. Riskleri yönetirken kararlar ve kaynaklarla en kapsayıcı, adil ve etkin kamusal değerin yaratılmasına imkân verir.

İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi (CEGG) yerel yönetimlere iyi örneklerini uluslararası alanda paylaşabilecekleri ve iş birlikleri kurabilecekleri çevrimiçi bir platform sunuyor. Belediyeler arası iş birliğinin gelişmesi, şehir yönetiminde benzer problemler yaşayan yerel yönetimlerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak sağlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ulusal mevzuatla uyumlu olan ELoGE, yerel yönetimler için bir öğrenme ve gelişim aracı görevi görüyor. Markanın mevzuatla uyumlu olması, yerel yönetimlerin kural temelli yaklaşımın ötesine geçmesine ve mevzuatın olmadığı alanlarda bile iyi yönetişim ilkelerini uygulamasına olanak sağlıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 16. ve 17. amaçlarıyla doğrudan uyumlu olması da yerel yönetimlerin yönetişim kavramını somutlaştırmasına yardımcı oluyor.