• Bültenimize Kaydolun

Yerel Yönetimler için Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası

Avrupa Konseyi tarafından iyi düzeyde yönetişim kalitesine ulaşan ve bu seviyeyi daha da geliştirmeyi taahhüt eden yerel yönetimlere verilen “Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası” için 2023 yılı başvuruları açıldı.

Yerel Yönetimler için Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası

Başvurular, Avrupa Konseyi’nin Türkiye’de markayı vermekle yetkilendirdiği Argüden Yönetişim Akademisi’nin koordinatörlüğünde oluşan Ulusal Platform tarafından Altınbaş Üniversitesi ile Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) tarafından alınacak. Yapılan başvurular deneyimli bürokrat, akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından belirli kriterler ışığında değerlendirilecek. İsteyen belediyeler 31 Ekim 2023’e kadar https://entegreyonetisim.argudenacademy.org/ linkinden başvurularını iletebilecek.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) nedir?

 Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, iyi yönetişim ilkelerine uygun hareket eden, bu konudaki yaklaşımını sürekli iyileştirmeyi taahhüt belediyelere verilen bir markadır. Kurumları iyi yönetişimde mükemmelleşmeye davet eden, iç işleyişlerini ve yapılarını sürekli iyileştirmenin önünü açan marka sayesinde yerel yönetişimin 12 ilkesi hayata geçirilebilir. Marka kapsamında 12 ilkenin her birinin altında, ne anlama geldiğini açıklayan bir dizi kriter ve göstergeler bulunuyor. Bu sayede kaliteyi ölçmek ve yönetmek mümkün oluyor. 12 ilke şu şekide;

 1. Katılım, temsiliyet, seçimlerin adil yapılması,
 2. Duyarlılık,
 3. Etkililik ve verimlilik,
 4. Açıklık ve şeffaflık,
 5. Hukukun üstünlüğü,
 6. Etik davranış,
 7. Yetkinlik ve kapasite,
 8. Yenilik ve değişime açık olma,
 9. Sürdürülebilirlik ve uzun dönemli yönelim,
 10. Sağlam mali yönetim,
 11. İnsan hakları, kültürel çeşitlilik ve sosyal kaynaşma ve
 12. Hesap verebilirlik

Markanın Türkiye’ye Gelişi ve Entegre Belediye Yönetişim Modeli©

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası 2022’de Türkiye’nin de katılmasıyla 46 Avrupa ülkesinin 23’ünde verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de 2022 yılında ilk kez Argüden Yönetişim Akademisi ve Marmara Belediyeler Birliği iş birliği ile gerçekleştirilen süreç sonucunda Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri markayı kullanma hakkını elde etti.  Bu iki güzide belediyemizin marka alma sürecinde ülkemize özgün olarak geliştirilen Entegre Belediye Yönetişim Modeli©’nden faydalanıldı. Markayı kullanma hakkını kazanmak üzere yaptıkları başvurudan sonra her iki belediye 12 iyi yönetişim ilkesini ve 97 göstergeyi göz önüne alarak kendi öz değerlendirmelerini yaptı. Tespit edilen gelişim alanlarında ilerleme kaydetmek için derin mülakatlar, anket, çalıştay ve eylem planı gibi araçlar kullanıldı. Bağımsız Jüri tarafından kanıtları ve taahhütleri incelenerek 2022’de markayı alan Sultanbeyli ve Şişli Belediyelerinin 2023 yılında da markayı kullanım sürelerini uzatmak üzere başvurmaları bekleniyor.

Entegre Belediye Yönetişim Modeli©, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’na giden yolda kurumlara rehberlik ediyor. Modeli uygulayan belediyeler kendileri ve vatandaşlar için değer yaratıyor: Bu yaklaşım ile:

 • Vatandaşın güven düzeyini sürekli olarak artırabiliyor,
 • Yerel düzeydeki çeşitli (çevre, ekonomi, insan vb.) riskleri ve fırsatları erkenden, bütünsel ve etkin şekilde tespit edebiliyor,
 • Hizmetlerin, yatırımların ve tüm faaliyetlerin bütünsel, kapsayıcı ve katılımcı biçimde tasarlanmasını ve sunulmasını sağlıyor,
 • Farklı sosyal grupların ve bireylerin sorun, ihtiyaç ve taleplerine en hızlı, bütünsel ve kapsayıcı şekilde cevap verebiliyor,
 • Karar alma ve kaynakların kullanımında veri, kanıt ve ölçümleme yöntemlerini kullanarak kurumsal dayanıklılık ve çevikliği artırıyor,
 • Kısa, orta ve uzun vadeli karar ve faaliyetler arasında denge sağlayabiliyor,
 • Belediye yönetim kademeleri ve birimleri arasında iletişim, iş birliği ve eşgüdümü geliştirebiliyor,
 • Mali kaynaklar, insan kaynakları, teknolojik kaynaklar ve diğer kaynaklar kurumsal işleyiş açısından etkin ve verimli şekilde, etki odaklı kullanılıyor ve geliştiriliyor,
 • Yerel demokrasi, şehir hakkı ve aktif yurttaşlık anlayışı güçlendiriliyor,
 • Vatandaşlara ait ekonomik, sosyal ve kültürel haklar günlük hayatta daha etkin şekilde uygulanıyor,
 • Vatandaş, sivil toplum ve diğer paydaşlar ile bütünsel, tutarlı ve etkili iletişim ve iş birlikleri sağlanıyor,
 • Belediyeler arasında iyi yönetişim alanında örnek uygulamalar yaygınlaşıyor ve ortak öğrenme süreleri kısalıyor,
 • Küresel ve ulusal ölçekte ilgili politika ve planlarla uyumu artırabiliyor.