Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Proje, model geliştirme ve uygulama yoluyla belediye yönetim süreçlerinin her aşamasında Avrupa Konseyi'nin on iki yerel iyi yönetişim ilkesini işlevsel hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Akademi olarak koordinatörlüğünü üstlendiğimiz ve Avrupa Konseyi, Marmara Belediyeler Birliği, Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri’nin ortaklığı ve Hollanda Konsolosluğu desteğiyle yürütülen Entegre Belediye Yönetişim Projesi ile yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünü ve kurumsallaşma sürecini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında geliştirilecek Entegre Belediye Yönetişim Modeli'nin iyi yönetişim ilkelerinin belediyelerin tüm kademe, iş ve iş süreçlerinde daha işlevsel hale getirilmesine hizmet etmesini hedefliyoruz. Böylece belediyelerin demokratik, idari ve mali yönetim süreçlerinin her aşamasında Avrupa Konseyi'nin belirlediği on iki iyi yönetişim ilkesinin bütünsel ve etkin biçimde hayata geçirilmesine katkı yapabiliyoruz.  Proje, Türkiye’de iyi yönetişimin belediyelerde günlük hayatın bir parçası olarak uygulanmasına, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markasının yayılmasına ve vatandaş merkezli yönetim anlayışının yayılmasına katkıda bulunuyor.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınmanın sağlanması, demokrasi kültürünün geniş kitlelere yayılması ve aktif yurttaşlığın gelişmesinde yerel yönetimler önemli bir role sahiptir. Hızlı kentleşme, iklim değişikliği, sosyal dönüşüm ve göç hareketleri ile muhatap olan yerel yönetimler, bir yandan bunların getirdiği sorunlarla başa çıkarken diğer yandan kent sakinleri için yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışıyor. Bu süreçlerin daha sürdürülebilir, kapsayıcı, adil ve etkin şekilde yönetilmesinde iyi yönetişim kültür ve ilkeleri yön gösteriyor. Yürürlükte olan kanunlara ve ulusal kalkınma vizyonuna göre, yerel yönetimler iyi yönetişim ilkelerine göre faaliyet göstermek ve hizmet vermekle yükümlüdür. Ancak, bu ilkelerin uygulanması ağırlıklı olarak belediye karar alıcı ve uygulayıcılarının iradesine bağlıdır. Bununla beraber, belediye işleyiş, faaliyet ve hizmetleri çoğu zaman iyi yönetişim açısından ölçülebilir değildir. İyi yönetişim kültürünün işlevsellik kazanmasında, sürdürülebilir kalkınma vizyonunun hayata geçirilmesinde ve farklı sosyal grupların yerel ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasında ölçülebilir bir entegre modele ihtiyaç duyuluyor. Bu ilkelerin belediyelerde uygulanması, üst yönetimin kararlarından başlayarak gündelik uygulamalara kadar tutarlı ve sistematik hale gelmesi yönünde gelişim alanları bulunuyor. Diğer taraftan, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği yerel yönetimlerin kararlarını ve hizmetlerini iyi yönetişim açısından ölçme, değerlendirme ve etkileşim araçları yetersiz kalıyor. Proje ile sözü edilen ihtiyaçların giderilmesine katkı yapmayı da öngürüyoruz. 

Detaylar için tıklayınız

Yayılım

İlgili Makaleler