• Bültenimize Kaydolun

OECD’nin 2015 Değerlendirme Raporu tartışıldı

TÜSİAD’ın, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı çatısı altında yürüten kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği ile düzenlediği “Kamuda Karar Alma Süreçleri - 2015 OECD Değerlendirme Raporu” Konferansı, TÜSİAD binasında gerçekleştirildi. Konferansta kamunun düzenleyici rolünü yerine getirirken bilgiye dayanan, katılımcı karar süreçlerini hayata geçirmesinin, vatandaşın yaşam kalitesini artırmada kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

OECD’nin 2015 Değerlendirme Raporu tartışıldı

Kamu Karar Kalitesi Vatandaşın Yaşam Kalitesini Artırıyor

06.06.2016 / İstanbul – OECD’nin 2015 Değerlendirme Raporu ve kamunun düzenleyici rolü TÜSİAD Konferans Salonunda gerçekleşen “Kamuda Karar Alma Süreçleri - 2015 OECD Değerlendirme Raporu” Konferansı’nda ele alındı. Konferans özel sektör, kamu ve sivil toplum yöneticilerine yönelik olarak TÜSİAD ve Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğinde düzenlendi. Açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes ve Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı’nın yaptığı toplantıda konu bütün boyutlarıyla ele alındı.

Konferansta OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Danışma Kurulu Üyesi Nick Malyshev, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez OECD Raporuna ilişkin konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden’in yaptığı panelde ise Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Acar, TEPAV Yönetişim Etütleri Direktörü Dr. Emin Dedeoğlu ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi Eray Akdağ konuyu kendi uzmanlık alanları açısından değerlendirdiler.

Konferansın açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes “Parlamentomuzun hızlı çalışması önemlidir; çoğu zaman biz de ihtiyaç duyulan bir düzenlemenin süratle yasalaşması gerektiğini söylüyoruz. Ancak kanun kalitesinden taviz verilerek sağlanacak hızın tercih edilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yasama faaliyetinde çoğulculuğun ve katılımın sağlanması, kanun kalitesini artırılmasına yardımcı olacaktır.” dedi. Argüden Yönetişim AkademisiYönetim KuruluBaşkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı ise “İyi yönetişim yaşam kalitesini ve vatandaş mutluluğunu artırır.  Katılımcı karar süreçleri ve hem karar öncesi, hem de uygulama sonrası düzenleyici etki analizlerinin yapılması kamuda karar kalitesini geliştirmenin temelidir.” dedi.

“2015 OECD Regulatory Policy Outlook” Raporu Değerlendirildi

Raporun yazarları arasında yer alan OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Danışma Kurulu Üyesi Nick Malyshev yaptığı sunumda “OECD ülkeleri, yönetişim kalitesini geliştirmek üzere paydaş katılımına ve düzenleyici etki analizlerine önem veriyorlar. Türkiye kararlar alınmadan düzenleyici etki analizleri ve uygulama sonrası değerlendirmelerin yapılması konusunda 34 OECD ülkesi arasında 30. ve 32. sırada yer alıyor.” dedi. Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez ise “Paydaş katılımı, düzenleyici etki analizi ve uygulama sonrası değerlendirme çalışmaları “kanıt bazlı düzenleme yapma zinciri” olarak tanımlanmakta, öğrenmeyi hızlandırmakta ve katılımcı demokrasinin yerleşmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye, katılıma açıklık açısından OECD ortalamasında gözükürken, etki analizlerinin yapılması açısından OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor.” dedi. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ersin Kalaycıoğlu, hazırladığı “Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi” raporunu sunarken “İyi yönetişim ilkeleri kararların vatandaş katılımına açık, şeffaf süreçlerle alınması ve hesap verilebilirlik ile hukukun üstünlüğünün hayata geçirilmesiyle sağlanır. Hukukun üstünlüğü, bizatihi devletin kendisi de dâhil olmak üzere tüm kişilerin, kurumların ve tüzel kişilerin kamuya açık olarak üretilen, herkese eşit olarak uygulanan ve yargı denetimini gerekli kılan uluslararası insan hakları norm ve standartlarıyla uyumlu olan yasalara karşı hesap vermelerini içerir.” dedi.

Kitap hediye edildi

Toplantıya katılan yöneticilere, orijinali İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan “OECD Regulatory Policy Outlook 2015” Raporunun geniş bir özetini de içeren ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Dr. Erkin Erimez’in değerlendirmelerini derleyen, Argüden Yönetişim Akademisi tarafından yayınlanan “Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi” kitabı hediye edildi.

İlgili Kişiler