• Bültenimize Kaydolun

Sivil Toplumda
İyi Yönetişim

Sivil toplum kapasitesinin geliştirilmesini ve yasal mevzuat çerçevesinde teorik ve pratik bilgiler aktararak insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Sivil Toplumda
İyi Yönetişim

Sivil toplumda görev alan yöneticiler ve yönetici adayları, sivil toplum aktivistleri, sivil toplumda kariyer yapmayı hedefleyen yeni mezunların katılabileceği eğitim programı sivil toplumu yetkinleştirmeyi hedeflemektedir.

Program sivil toplumda görev alan yöneticiler ve yönetici adayları, sivil toplum aktivistleri, sivil toplumda kariyer yapmayı hedefleyen yeni mezunların yetkinliklerini artırarak sivil toplumu güçlendirmektedir. Yaratılan değerler ve hedeflenen kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Sivil toplumun yetkinliğinin artırılması
 • Toplumda güven ortamının geliştirilmesi
 • Kapsayıcı kalkınmanın sağlanması
 • Sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Etkili kaynak yaratılması
 • Etkili iş birlikleri geliştirilmesi
 • Kamuya politika oluşturma süreçlerinde en iyi şekilde “ partner” olunabilmesi
 • Savunuculuk kültürünün geliştirilmesi
 • Sivil toplumun kendi içinde ağlarının geliştirilmesi
 • Sınıf içinde canlandırma (simülasyon) gibi yöntemlerle deneyimleyerek öğrenme yöntemlerinin sivil topluma entegre edilmesi
 • Sivil toplum paydaşlarının mevzuata hakim olması

Ders Programı

4 modülden oluşan sertifika programı 5 hafta içinde toplam 11 gün ve 22 ders olarak verilmektedir. Eğitmenler akademisyenler, sivil toplum liderleri ve kamu liderlerinden oluşmaktadır. Program müfredatı aşağıdaki gibidir:

 • Yönetimden Yönetişime: Sivil Toplum Yönetişimi
 • Teoride Sivil Toplum: Modern Devlet ve Sivil Toplumun Rolü, Sivil Toplum Teorileri
 • Sivil Toplumun Filizlenişi: Vatandaş-Sivil Toplum İlişkisinin Gelişimi ve Paydaş Katılımı
 • Küresel Yönetişim: Gelecek Trendleri ve Zorlukları: Demografi, Göç, Kaynak Sıkıntıları, Küresel Isınma, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs)
 • Sosyal Sermaye: Bağlantılar ve Köprüler Kurma
 • Sivil Toplumda “Güven”: Sivil Toplumda Güven Oluşturulması
 • Sivil Toplumda “Şeffaflık”: Karar Verme Sürecinde Şeffaflık ve Hesapverebilirlik
 • Sivil Toplumda Profesyonel Ekip: Sivil Toplum için İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sivil Toplumda Yönetim Kurulları: Yönetim Kurullarının Seçimi ve Sorumlulukları
 • Paydaş Katılımı: Paydaş Katılım Süreçleri ve Değer Yaratma
 • Aktivizm ve Savunuculuk: STK'ların Toplumdaki Gelişen Rolleri: Aktivizm, Savunuculuk, Sosyal Sorumluluk
 • İyi Yönetişim Göstergeleri: Yönetişim Kalitesinin Ölçülmesi (Vaka Çalışması)
 • Kaynak Geliştirme Felsefesi: Finansal Sürdürülebilirlik 1- Kaynak Geliştirme ve Kaynakların Doğru Kullanımı
 • Hibe Programları: Finansal Sürdürülebilirlik 2- AB Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı Hibe Başvuruları
 • Proje Döngüsü Atölyesi: Finansal Sürdürülebilirlik 3- Hibe Projesi Yazım Atölyesi
 • Stratejik Planlama: Sivil Toplumda Stratejik Planlama (Vaka Çalışması)
 • Dijital Araçlar ve Sosyal Medyanın Gücü: Kurumsal İletişim Araçları
 • Sivil Toplumda Mevzuat ve Uygulama: Sivil Toplum Liderleri için Yasal Yükümlülükler 1-Mevzuat Bilgisi ve Mevzuatın Uygulanması
 • İç Denetim Felsefesi: Sivil Toplum Liderleri için Yasal Yükümlülükler 2- Denetim Perspektifi
 • İş Birliği Geliştirme Atölyesi: Sivil Toplumun Kamu, Özel Sektör ve Diğer STK'larla İş Birliği (Vaka Çalışması)
 • Sivil Toplumda Etki Analizi: Sosyal Etkinin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması
 • Entegre Düşünce Atölyesi: Entegre Düşünce ve İyi Yöneitşim (Vaka ve Uygulama Çalışması)
 • Genel Sekreterlik Simülasyonu: İcra Kurulu 360 Derece Risk Yönetimi - Yönetim Kurulu Uygulama Çalışması

Önceki İşbirliklerimiz

Bilgi Ortağımız

Katılanlar Ne Diyor?

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı’nda eğitmen olmak benim için de çok öğretici bir süreç. Bu eğitim için Akademi’ye teşekkür ederim.

Erdal YıldırımVehbi Koç Vakfı, Genel Müdür

Yönetişim konusunun önemini kavrayan ve bu eğitimin bir parçası olmak isteyen tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederim.

Meral Dülger TaşkınMarmara Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi

Program boyunca sivil toplumda iyi yönetişim, bütünsel ve stratejik bakış açısı, entegre düşünce, sağlıklı paydaş ilişkileri inşa etme, işbirliği geliştirme, sosyal sermaye oluşturma becerisi gibi geniş kapsamlı bilgiler kazandık. Kurallar koyarak sistem oluşturmayı ve bu kurallara nasıl sadık kalacağımızı öğrendik. İşimize bakış açımız değişti ve gelişti. Bizden sonraki katılımcıların da bu eğitimin her dakikasını aynı verimlilikle değerlendireceklerine inanıyoruz.

Melahat Ongun2017 Mezunumuz